ایران همراه مرکز خرید و فروش خط
قیمت گذاری و خرید خط

خرید سیم کارت تاریخ تولدی 0912 همراه اول

سیم کارت تاریخ تولدی، مشتریان کمی ندارند و افراد زیادی به دنبال خرید این نوع سیمکارت ها هستند.

تاریخ های میلادی - شمسی و یا قمری مهمی مانند تاریخ تولد و تاریخ ازدواج _ تاریخ تولد فرزندان و... که میتواند یادآور روز های خوب زندگی مان باشند.

سیم کارت های تاریخ تولدی به سه صورت زیر در دسترس است:

سیم کارت های تاریخ تولدی از اول

در این نوع سیم کارت ها بعد از پیش کد، سال تولد قرار میگیرد و سپس اعداد دیگر.

مثال: سیم کارت تاریخ تولدی از اول:09121357

سیم کارت های سال تولدی از آخر

در این نوع شماره سال تولد 4 رقم انتهای شماره میباشد.

مثال: سیم کارت تاریخ تولدی از آخر :09120001357

سیم کارت های تاریخ تولدی در وسط

در این سیم کارت ها تاریخ تولد در وسط شماره قرار گرفته است.

مثال سیم کارت تاریخ تولدی از وسط 09120135700

سیم کارت های تاریخ تولد کامل

این نوع سیم کارت ها روز ماه و سال تولد را شامل میشوند و تاریخ تولدی کامل نام دارند.

مثال: سیم کارت های تاریخ تولدی کامل :09121357122

جستجوی سیم کارت در ایران 912

فهرست سیم کارت های تاریخ تولدی

پیشنهاد شده برای متولدین 1333
0912 1333 521
محاسبه اقساط
255,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1333 595
محاسبه اقساط
265,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1335
0912 1335 915
محاسبه اقساط
185,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 133 53 77
محاسبه اقساط
185,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 11 33 565
محاسبه اقساط
365,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1338
0912 051 33 86
فروش نقدی
18,800,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1341
0912 633 1341
محاسبه اقساط
32,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1342
0912 213 42 35
محاسبه اقساط
94,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1343
0912 895 13 43
محاسبه اقساط
32,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1344
0912 413 44 53
محاسبه اقساط
63,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 413 44 93
محاسبه اقساط
63,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 1344 126
محاسبه اقساط
165,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 13 446 13
محاسبه اقساط
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1346
0912 1346 125
محاسبه اقساط
195,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1347
0912 759 1347
محاسبه اقساط
32,500,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 26 21 347
محاسبه اقساط
58,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 134 77 37
محاسبه اقساط
215,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1348
0912 013 48 97
محاسبه اقساط
20,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 613 48 33
محاسبه اقساط
26,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 134 86 40
محاسبه اقساط
190,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 134 82 64
محاسبه اقساط
190,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1349
0912 134 96 92
محاسبه اقساط
195,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1353
0912 019 13 53
فروش نقدی
15,800,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 135 38 45
محاسبه اقساط
160,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 135 32 38
محاسبه اقساط
245,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1354
0912 113 54 21
محاسبه اقساط
275,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1355
0912 1355 481
محاسبه اقساط
145,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1366
0912 1366 916
محاسبه اقساط
175,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1370
0912 1370 674
محاسبه اقساط
140,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1373
0912 13 13 735
محاسبه اقساط
340,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1378
0912 137 85 32
محاسبه اقساط
135,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1383
0912 413 83 95
محاسبه اقساط
33,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1384
0912 221 38 46
محاسبه اقساط
78,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1389
0912 138 99 17
محاسبه اقساط
195,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1392
0912 713 92 94
محاسبه اقساط
29,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 13 924 13
محاسبه اقساط
180,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1393
0912 513 93 62
محاسبه اقساط
28,500,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1394
0912 813 94 14
محاسبه اقساط
21,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1395
0912 139 54 14
محاسبه اقساط
175,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
پیشنهاد شده برای متولدین 1397
0912 139 79 91
محاسبه اقساط
175,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 113 97 14
محاسبه اقساط
275,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
جدید ترین عنوان ها
158نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.19