جستجوی سیم کارت در ایران 912

لیست سیم کارت های کد 1

0912 154 0 981
محاسبه اقساط
MCI-93-1
63,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 176 97 21
محاسبه اقساط
MCI-223-1
65,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 17 89 302
محاسبه اقساط
MCI-223-1
65,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 196 83 17
محاسبه اقساط
MCI-272-1
65,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 186 71 24
محاسبه اقساط
MCI-125-1
65,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 182 37 21
محاسبه اقساط
MCI-17-1
65,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 18 77 391
محاسبه اقساط
MCI-208-1
65,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 16 42 306
محاسبه اقساط
MCI-208-1
65,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 167 46 91
محاسبه اقساط
MCI-208-1
65,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 197 897 6
محاسبه اقساط
MCI-95-1
65,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 159 67 12
محاسبه اقساط
MCI-4-5
66,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 159 7 122
محاسبه اقساط
MCI-53-1
67,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 196 22 79
محاسبه اقساط
MCI-208-1
67,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 178 96 85
محاسبه اقساط
MCI-31-1
67,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 17 88 965
محاسبه اقساط
MCI-17-1
67,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 165 2774
محاسبه اقساط
MCI-17-1
67,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 179 67 33
محاسبه اقساط
MCI-298-1
67,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 159 74 28
محاسبه اقساط
MCI-208-1
67,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 158 36 41
محاسبه اقساط
MCI-208-1
67,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 154 234 9
محاسبه اقساط
MCI-4-5
68,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 148 91 66
محاسبه اقساط
MCI-4-5
68,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 177 90 53
محاسبه اقساط
MCI-75-1
69,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 145 95 47
محاسبه اقساط
MCI-56-1
70,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 197 28 11
محاسبه اقساط
MCI-212-1
70,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 149 43 16
محاسبه اقساط
MCI-14-1
70,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 187 7 182
محاسبه اقساط
MCI-31-1
70,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 189 59 78
محاسبه اقساط
MCI-208-1
73,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 186 81 69
محاسبه اقساط
MCI-268-1
73,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 187 89 94
محاسبه اقساط
MCI-31-1
73,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 176 78 24
محاسبه اقساط
MCI-268-1
73,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 17 13 866
محاسبه اقساط
MCI-93-1
73,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 196 86 48
محاسبه اقساط
MCI-208-1
73,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 190 88 93
محاسبه اقساط
MCI-4-5
74,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 179 80 32
محاسبه اقساط
MCI-243-1
75,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 140 7994
محاسبه اقساط
MCI-114-1
75,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 143 02 92
محاسبه اقساط
MCI-14-1
75,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1344 328
محاسبه اقساط
MCI-44-1
75,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 124 59 78
محاسبه اقساط
MCI-47-1
75,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 14 10 794
محاسبه اقساط
MCI-18-1
77,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 12 67 302
محاسبه اقساط
MCI-73-1
77,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 126 77 21
محاسبه اقساط
MCI-75-1
80,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1399 214
محاسبه اقساط
MCI-14-1
80,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 19 14 735
محاسبه اقساط
MCI-187-1
80,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 19 14 736
محاسبه اقساط
MCI-187-1
80,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 134 82 64
محاسبه اقساط
MCI-17-1
80,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 144 94 71
محاسبه اقساط
MCI-93-1
80,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 193 34 39
محاسبه اقساط
MCI-72-1
80,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 154 69 65
محاسبه اقساط
MCI-105-1
82,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1 349 348
محاسبه اقساط
MCI-4-5
82,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 157 71 79
محاسبه اقساط
MCI-31-1
83,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 139 54 14
محاسبه اقساط
MCI-108-1
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 143 44 65
محاسبه اقساط
MCI-0-1
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1366 916
محاسبه اقساط
MCI-14-1
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 18 12 916
محاسبه اقساط
MCI-272-1
85,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 18 12 914
محاسبه اقساط
MCI-272-1
85,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 140 69 31
محاسبه اقساط
MCI-234-1
85,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 194 36 30
محاسبه اقساط
MCI-144-1
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 138 99 17
محاسبه اقساط
MCI-234-1
85,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 1346 125
محاسبه اقساط
MCI-19-1
85,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 199 73 11
محاسبه اقساط
MCI-148-1
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 154 28 23
محاسبه اقساط
MCI-158-1
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 189 57 55
محاسبه اقساط
MCI-242-1
85,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 19 942 19
محاسبه اقساط
MCI-159-1
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 138 91 94
محاسبه اقساط
MCI-56-1
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 134 96 92
محاسبه اقساط
MCI-31-1
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 127 53 15
محاسبه اقساط
MCI-512-1
90,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 186 78 28
محاسبه اقساط
MCI-540-1
90,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 126 29 13
محاسبه اقساط
MCI-540-1
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 194 39 19
محاسبه اقساط
MCI-129-1
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 198 29 23
محاسبه اقساط
MCI-540-1
90,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 178 83 63
محاسبه اقساط
MCI-540-1
90,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 171 95 35
محاسبه اقساط
MCI-279-1
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 154 12 62
محاسبه اقساط
MCI-234-1
90,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 189 32 37
محاسبه اقساط
MCI-540-1
90,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 198 43 73
محاسبه اقساط
MCI-540-1
90,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 117 0 381
محاسبه اقساط
MCI-52-1
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 147 37 32
محاسبه اقساط
MCI-97-1
90,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 11 7 6 5 4 8
محاسبه اقساط
MCI-4-5
92,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 120 72 19
محاسبه اقساط
MCI-4-5
93,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 109 58 33
محاسبه اقساط
MCI-348-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 118 27 83
محاسبه اقساط
MCI-172-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 10 27 487
محاسبه اقساط
MCI-255-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 13 297 13
محاسبه اقساط
MCI-540-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 109 52 44
محاسبه اقساط
MCI-222-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 188 50 57
محاسبه اقساط
MCI-119-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 190 3 180
محاسبه اقساط
MCI-63-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 120 97 03
محاسبه اقساط
MCI-123-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 194 00 21
محاسبه اقساط
MCI-67-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 171 0 221
محاسبه اقساط
MCI-67-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 193 33 92
محاسبه اقساط
MCI-234-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 14 15 705
محاسبه اقساط
MCI-39-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 116 86 38
محاسبه اقساط
MCI-67-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 13 924 13
محاسبه اقساط
MCI-39-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 106 45 09
محاسبه اقساط
MCI-19-1
95,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 118 08 97
محاسبه اقساط
MCI-75-1
102,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 10 73 803
محاسبه اقساط
MCI-215-1
102,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 192 76 70
محاسبه اقساط
MCI-540-1
102,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 126 94 91
محاسبه اقساط
MCI-540-1
102,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 106 91 80
محاسبه اقساط
MCI-223-1
102,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 13 446 13
محاسبه اقساط
MCI-31-1
102,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 107 50 96
محاسبه اقساط
MCI-95-1
102,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 12 21 067
محاسبه اقساط
MCI-4-5
104,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 121 95 40
محاسبه اقساط
MCI-4-5
105,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 121 64 90
محاسبه اقساط
MCI-4-5
106,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 119 21 88
محاسبه اقساط
MCI-174-1
107,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 134 77 37
محاسبه اقساط
MCI-492-1
107,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 102 62 49
محاسبه اقساط
MCI-540-1
107,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 190 72 77
محاسبه اقساط
MCI-25-1
107,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 11 99 382
محاسبه اقساط
MCI-335-1
107,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 192 44 84
محاسبه اقساط
MCI-540-1
107,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 103 45 52
محاسبه اقساط
MCI-255-1
115,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 102 99 46
محاسبه اقساط
MCI-83-1
115,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 11 55 249
محاسبه اقساط
MCI-335-1
115,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1 2 3 0 578
محاسبه اقساط
MCI-233-5
117,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 12 666 45
محاسبه اقساط
MCI-4-5
117,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 190 13 10
محاسبه اقساط
MCI-191-1
125,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 190 13 11
محاسبه اقساط
MCI-191-1
125,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 106 44 70
محاسبه اقساط
MCI-31-1
130,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 10 50 614
محاسبه اقساط
MCI-53-1
130,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 182 0 882
محاسبه اقساط
MCI-406-1
130,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 123 50 32
محاسبه اقساط
MCI-7-1
130,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 175 75 99
محاسبه اقساط
MCI-329-1
130,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 14 14 583
محاسبه اقساط
MCI-56-1
135,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 113 0 219
محاسبه اقساط
MCI-156-1
135,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 190 90 64
محاسبه اقساط
MCI-540-1
140,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 14 14 871
محاسبه اقساط
MCI-58-1
140,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 103 77 40
محاسبه اقساط
MCI-84-1
140,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 10 70 242
محاسبه اقساط
MCI-540-1
140,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 17 17 756
محاسبه اقساط
MCI-56-1
145,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 10 14 599
محاسبه اقساط
MCI-111-1
150,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 109 25 23
محاسبه اقساط
MCI-89-1
150,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 105 21 71
محاسبه اقساط
MCI-540-1
155,000,000 تومان
وضعیت : در حد صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 120 60 99
محاسبه اقساط
MCI-83-1
160,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 13 999 31
محاسبه اقساط
MCI-4-5
160,000,000 تومان
وضعیت : صفر
مشخصات سیم‌کارت
0912 1 534 534
محاسبه اقساط
MCI-41-1
160,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 106 94 90
محاسبه اقساط
MCI-240-1
160,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 105 19 14
محاسبه اقساط
MCI-111-5
170,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 116 96 97
محاسبه اقساط
MCI-59-1
180,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 11 33 565
محاسبه اقساط
MCI-193-1
180,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1971 888
محاسبه اقساط
MCI-4-5
180,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 121 80 30
محاسبه اقساط
MCI-109-1
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1 2 3 4 351
محاسبه اقساط
MCI-0-1
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1 838 838
محاسبه اقساط
MCI-31-1
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 191 81 71
محاسبه اقساط
MCI-91-1
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 112 0 773
محاسبه اقساط
MCI-144-1
200,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 11 555 14
محاسبه اقساط
MCI-220-1
220,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 104 11 31
محاسبه اقساط
MCI-72-1
230,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 155 50 30
محاسبه اقساط
MCI-84-1
240,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 122 16 22
محاسبه اقساط
MCI-4-5
240,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 108 11 13
محاسبه اقساط
MCI-27-1
250,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 113 45 46
محاسبه اقساط
MCI-100-5
290,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1008 205
محاسبه اقساط
MCI-82-1
300,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1100 393
محاسبه اقساط
MCI-72-1
330,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 100 95 98
محاسبه اقساط
MCI-397-1
350,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 166 36 36
محاسبه اقساط
MCI-349-1
450,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 1 108 108
محاسبه اقساط
MCI-266-5
450,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 109 1100
محاسبه اقساط
MCI-266-5
550,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت
0912 108 1100
محاسبه اقساط
MCI-266-5
600,000,000 تومان
وضعیت : کارکرده
مشخصات سیم‌کارت

بررسی قیمت خط کد 1 و خرید و فروش نقدی و اقساطی سیم کارت 0912 کد 1

کد 1 بالاتر از سایر سرشماره های همراه اول و یکی از ارزشمند ترین، محبوبترین و معتبر ترین سیم کارت همراه اول می باشد. همیشه سیم کارت کد ۱ و تهیه این سرشماره محبوب، در برنامه و اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت خیلی از افراد مشاهده میشود. ولی سوال اینجاست که با توجه به قیمت خط کد ۱ چرا تا این اندازه خرید خط ۰۹۱۲ کد ۱ برای برخی افراد مهم و مورد توجه واقع شده است؟ و چرا افرادی که قصد خرید سیم کارت 0912 دارند به این سرشماره توجه ویژه نشان میدهند؟

از ویژگی های سیم کارت کد 1 میتوانیم به اعتبار اجتماعی بسیار بالا، مناسب برای استفاده های تجاری و برندینگ و البته قیمت بسیار بالا نسبت به سایر سیم کارت ها اشاره کرد و با توجه به قیمت خط ۹۱۲ کد ۱ ، این سر شماره از محبوب ترین سیم کارت های همراه اول به حساب می آید. استفاده از خط کد ۱ همراه اول علاوه بر کسب پرستیژ و جایگاه بالاتر میتواند در کسب و کار شما هم تاثیر زیادی داشته باشد و این موضوع در جامعه ما یک واقعیت انکار ناپذیر است.

به عنوان مثال: اگر شما برای امر صادرات و واردات با شرکتی وارد مذاکره بشوید و متوجه شوید که مدیر شرکت از یک شماره اعتباری ارزان قیمت استفاده میکند، اعتماد خود را نسبت به آن شرکت از دست میدهید و بلعکس اگر متوجه شوید مدیر شرکت از سیم کارت کد ۱رند استفاده میکند میتواند در اعتماد شما تاثیر مثبتی داشته باشه.

فارق از درست یا غلط بودن این ذهنیت، اگر شما هم کمی به این موضوع دقت کرده باشید متوجه میشوید که خرید کد ۱ همراه اول میتواند در کسب و کار و یا موقعیت اجتماعی شما موثر واقع شود. البته بعضی افراد با خرید سیم کارت کد ۱ رند تاثیرات بیشتری در کسب و کار، پرستیژ و اعتبار خود تجربه خواهند کرد. با توجه به قیمت سیم کارت کد 1 ، جستجو در میان فروشندگان خط کد ۱ و یافتن سیم کارت کد ۱ ارزان و به قیمت ، کار دشواری است. مجموعه ایران 912 به عنوان یکی از باسابقه ترین مراکز خرید و فروش سیم کارت همراه اول این اطمینان را به شما میدهد که تمام سیم کارت های کد ۱ این مرکز در وضعیت "نرمال مخابراتی" و به دور از هرگونه عقبه و سوابق مشکوک، تهیه و واگذار میگردد.

سیم کارت کد ۱ چیست؟

به اولین عددی که بعد از پیش‌ شماره وجود دارد، کد سیم کارت گفته می‌شود چون بعد از پیش شماره ۰۹۱۲ عدد ۱ نمایش داده میشود سیم کارت با کد ۱ نام گذاری شده است. به عنوان مثال شماره خط ۰۹۱۲۱۳۲ کد 1 نام دارد. به این خاطر که بعد از عدد ۰۹۱۲، عدد ۱ قرار گرفته است.

سیم کارت کد 1 همراه اول تهران که ابتدا با سرشماره 09112 و بعد از تغییراتی با جابجایی چهارم و پنجم به 091212 تبدیل شد به دلیل اینکه قدیمی ترین و نخستین سر شماره تلفن سیار است از اعتبار بیشتری برخوردار بوده، و اکثر مدیران و یا کسبه قدیمی از خط کد ۱ برای کسب و کارشان استفاده میکنند.

مزیت سیم کارت 0912 کد 1 تهران نسبت به کد یک شهرستان چیست؟

یکی از دغدقه های خریدارن سیم کارت کد ۱، محل توضیع سیم کارت ۰۹۱۲کد ۱ است، اما برای تشخیص سیم کارت کد ۱ تهران و شهرستان باید از افراد باتجربه و مطلع کمک بگیرید. نکته مهم و قابل ذکر در این خصوص این است که از نظر تعرفه و کیفیت مکالمه یا اینترنت هیچ تفاوتی بین سرشماره های خطوط همراه اول وجود ندارد و این تفکیک صرفا به جهت سامان دهی هنگام توضیع خط های همراه اول ایجاد شده است.

از نظر همراه اول هیچ تقاوتی بین شماره های تهران و شهرستان وجود ندارد اما چیزی که در بازار سیم کارت مشاهده میشود متفاوت است و محل توزیع سیم کارت (تهران یا شهرستان) هنگام قیمت گذاری وخرید و همچنین قیمت فروش تاثیر گذار خواهد بود.

سر شماره های کد یک تهران و شهرستان به شرح زیر است:

 1. قزوین: ۱۸۱، ۱۸۲
 2. سمنان: ۱۳۱، ۱۷۳،۱۷۴
 3. زنجان: ۱۴۱،۱۴۲
 4. البرز: ۱۶۰،۱۶۱،۱۶۲،۱۶۳۷۱۶۴،۱۶۵،۱۶۶،۱۶۷،۱۶۸،۱۶۹
 5. قم: ۱۵۱،۱۵۲،۱۵۳ 
 6. تهران: سایر پیش شماره ها

چرا قیمت سیم کارت رند 0912 کد 1 از غیر رند گران تر است؟

قیمت سیم کارت کد ۱ رند بسیار بالاتر از سایر سیم کارت های کد ۱ و تفاوت چشمگیری در قیمت گذاری دارد و این تفاوت را میتوان برای شماره سیم کارت های کد ۱ با پش شماره های ۱۱۱ - ۱۰۱ - یا ۱۱۰ مشاهده کرد.

علاوه بر پیش شماره، ترتیب ۴ شماره آخر نیز میتواند قیمت خط 0912 کد 1 رند ، تا میلیادر ها تومان برساند. قیمت خط کد ۱ رند با توجه به روند بازار، قیمت شماره های مشابه در بازار و همچنین میزان تقاضا در بازار نوسان خواهد داشت و استاندارد خاصی برای تعیین قیمت گذاری سیم کارت رند وجود ندارد.

سیم کارت دائمی 912 کد 1 ارزان بخریم یا گران؟

ارزان ترین سیم کارت کد 1 شماره ای است که ۶ شماره آخر آنها هیچ ترتیب و تکرار خاصی نداشته باشند و فقط به واسطه عدد بعد از ۹۱۲ که ۱ می باشند، دارای ارزش و اعتبار هستند. و در این بین هرچه شش شماره آخر، رقم های بالاتر مانند ۹-۸-۷-۶ داشته باشند قیمت کمتری خواهند داشت.

علاوه بر این محل توزیع شماره و در واقع تهران یا شهرستان بودن خط کد ۱ نیز بر قیمت تاثیر خواهد داشت. در بین متقاضیان سیم کارت ۹۱۲ کد ۱ بسیاری از افراد به وجود عدد ۱ بعد از ۰۹۱۲ بسنده میکنند و به دنبال ارزان ترین خط کد ۱ هستند.

باید به این موضوع اشاره کنیم سیم کارت کد ۱ فقط به خاطر اینکه عدد بعد ۹۱۲ یک است به انداره کافی معتبر و قابل توجه می باشد. اما پیشنهاد میکنیم که سعی کنید با توجه به بودجه ی خود رند ترین سیم کارت کد ۱ را خریداری نمایید.

مزایا و معایب خرید سیم کارت کد 1 صفر و کارکرده چیست؟

شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول در سال ۱۳۷۳ از طریق نام نویسی متقاضیان، شروع به واگذاری سیم کارت دائمی همراه اول کرد و بعد از چند سال و با اصلاح سرشماره های واگذار شده، خط ۰۹۱۲ به تهرانئ و برخی شهرستان های اطراف اختصاص داده شد و بعد از مدتی تمام سرشماره های کد ۱ توزیع و به اتمام رسید. و به همین دلیل میتوان نتیجه گرفت که وجود سیم کارت کد ۱ صفر واقعی دور از ذهن باشد. اما در سالهای اخیر شرکت ارتباطات سیار با سلب امتیاز سیم کارت های بلااستفاده که مالک نسبت به پرداخت قبوض آمونمان اقدام نمی‌کند، سیم کارت های مذکور را بعد از مدتی به عنوان خط کد ۱ صفر در بازار توزیع کرده است. متقاضیان  این سرشماره محبوب  میتوانند با استفاده از این فرصت یک سیم کارت کد 1 در حد صفر واقعی تهیه کنند.

مزایای خرید سیم کارت کد 1 صفر یا در حد صفر

 1. عدم دریافت تماس های ورودی
 2. عدم دریافت پیامک های مرتبط با حساب های بانکی مالک قبلی
 3. عدم وجود شماره در شبکه های اجتماعی و ارتباطی 
 4. ...

معایب خرید سیم کارت کد 1 کارکرده 

 1. احتمال وجود تماس های ورودی یا زنگخور سیم کارت (رفع مشکل نیاز به زمان دارد)
 2. احتمال دریافت اس ام اس های بانکی مربوط به مالک قبلی (قابل رفع)
 3. ارتباط شماره با اکانت های مالک قبلی در شبکه های اجتماعی و ارتباطی (قابل رفع)

آیا امکان خرید اقساطی خط دائمی کد 1 همراه اول وجود دارد؟

خرید قسطی سیم کارت کد ۱ به راحتی و به دور از تشریفات و بدون نیاز به فراهم کردن ضمانت های خاص میتواند انجام شود. برای خرید سیم کارت ۹۱۲ قسطی کافی است بعد از توافق و عقد قرارداد بخشی از مبلغ سیم کارت به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت ، و خط مورد نظر را تحویل بگیرید.

بدیهی است در قرارداد منعقد شده شما مکلف به پرداخت به موقع اقساط و فروشنده نیز موظف است بعد از واریز آخرین قسط از طرف شما، نسبت به انتقال سند به نام شما اقدام کند.

توجه: اکیداً توصیه میکنیم برای خرید قسطی سیم کارت کد ۱ جوانب احتیاط را هنگام عقد قرارداد، با شرایط گذار در نظر گرفته و خرید خود را از مراکز معتبر انجام دهید.

ما در ایران 912 شرایط امنی را برای خرید قسطی سیم کارت های کد 1 برای شما فراهم کرده ایم.

هنگام خرید خط ۹۱۲ کد 1 باید به چه مواردی توجه کنیم؟

خرید سیم کارت کد ۱ حتی به عنوان سرمایه گذاری برای بسیاری از افراد میتواند جذاب و سود آور باشد.

کم نیستند افرادی که از تمام ظرفیت کارت ملی خود (خرید ۱۰ سیم کارت)، برای سرمایه گذاری در بازار سیم کارت استفاده میکنند. ما در سایت ایران 912 لیست کاملی از انواع سیم کارت های کد ۱ را برای شما گرد آوری کرده ایم. خرید خط کد ۱ چه برای برای مصرف شخصی، جلب توجه مخاطب، کسب پرستیژ و رونق کسب و کار و چه به عنوان سرمایه گذاری و کسب سود، میتواند جذاب و قابل توجه باشد.

در صورتی که تصمیم به خرید سیم کارت کارکرده دارید لازم است به موارد زیر توجه داشته باشید.

 1. به عقبه سیم کارت توجه کنید 
 2. به تاریخ آخرین تعویض سیم کارت دقت کنید. 
 3. به تاریخ آخرین سند و نقل و انتقال خط دقت کنید.
 4. مبلغ سیم کارت را همزمان با انتقال سند واریز نمایید.

مهم: از افراد مورد اعتماد یا مراکز معتبر خرید کنید.

توجه: با توجه به قیمت سیم کارت کد ۱ و کمین افراد سودجو پیشتهاد میکنیم که خرید خود را از مجموعه ها و یا اقراد مطمعن انجام دهید.

برای فروش سیم کارت کد ۱ چه اقداماتی لازم است؟

اگر تصمیم به فروش سیم کارت کد ۱ خود دارید ابتدا باید قیمت سیمکارت خود را استعلام بگیرید و قیمت روز سیمکارت خود را بدانید. معمولا قیمت فروش سیم کارت حدود ۲۰ درصد با قیمت خرید متفاوت است و با کمی جستجو و تماس با مراکز معتبر میتوانید بهترین پیشنهاد ها را برای سیم کارت خود بیابید.

توجه داشته باشید که سیم کارت شما نباید طی ۲۰ روز گذشته تعویض یا انتقال سند داشته باشد.

علاوه بر این به موارد زیر توجه کنید:

 1. قبض میاندوره خط را از طریق ۹۹۹۰ صفر کنید. 
 2. رجیستری گوشی خود را به خط دیگری منتقل کنید.
 3. در صوت استفاده شماره در سامانه های بانکی شماره دیگری را به بانک خود معرفی کنید.
 4. در صوت استفاده شماره در سامانه هایی مانند: (بورس – سهام عدالت و یا...) نسبت به تغییر شماره خود اقدام کنید.

قیمت گذاری سیم کارت کد یک به چه صورت است؟

قیمت گذاری سیم کارت کد ۱ معمولی و غیر رند با توجه به وضعیت بازار و میزان عرضه و تقاضا مشخص میشود. اما شاخصه های دیگری نیز در تایین قیمت کد 1 موثر خواهد بود.

تکرار عدد ۱ در ابتدای شماره، بیشترین تاثیر را در قیمت و محبوبیت کد ۱ دارد و برای سه عدد اول، ۱۱۱ و ۱۰۱ و ۱۱۰ محبوب ترین ها در سیم کارت کد ۱ هستند.

لازم به توضیح است بر خی از شماره های خاص و بسیار رند خارج از عرف و به صورت سلیقه ای قیمتگذاری و معامله میشوند که در برخی موارد ممکن است تا چند میلیارد تومان بر روی یک شماره کد ۱ رند و خاص قیمتگذاری انجام شود.

سیم کارت کد 1 چیست؟

چرا قیمت سیم کارت کد 1 رند گران تر است؟ سیم کارت دائمی 912 کد 1 ارزان از کجا بخریم؟ خرید قسطی خط کد 1 به چه صورت است؟ نکاته های مهم قبل از فروش سیم کارت کد 1
159نفر به این صفحه امتیاز داده اند
5 / 4.80